Certyfikat ISO


'RSC AUTO ID DISTRIBUTION' w GS1


'RSC AUTO ID DISTRIBUTION' w Polskiej Izbie Opakowań


'RSC AUTO ID DISTRIBUTION' w FINAT


'RSC AUTO ID DISTRIBUTION' w Polskiej Izbie Fleksografów


Wizytówka 'RSC AUTO ID DISTRIBUTION' w Rzetelnej Firmie RSC AUTO ID DISTRIBUTION


'RSC AUTO ID DISTRIBUTION' - Firma Przyjazna Naturze

Przykro nam Twoja przeglądarka nie obsługuje animacji Flash. Proszę pobierz najnowszą werjsę wtyczki dla Twojej przeglądarki - Adobe Flash Player


Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.RSCAUTOID.PL

Polityka Prywatności firmy RSC Auto ID

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Postanowienia końcowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.rscautoid.pl jest firma RSC Auto ID Distribution Wojciech Pajda z siedzibą w Warszawie, ul. Płochocińska 33, 03-044 Warszawa, NIP: 524-211-66-77; REGON: 142667056; Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy: 518906, adres poczty elektronicznej: rodo@rscautoid.pl zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych „RODO”  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o wykonanie Produktu.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
 1. Imię i nazwisko, nazwa firmy,
 2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 3. Numer telefonu,
 4. Numer NIP,
 5. Adres e-mail.
 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
 2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny lub zawarcia umowy o wykonanie Produktu.

 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie z usług firmy poprzez formularz rejestracyjny, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej lub zawieranie umowy o wykonanie Produktu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowy o wykonanie Produktu.
 2. Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
 2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (ust. 2 pkt. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, w tym:

·           prawo dostępu do danych,

·           prawo do sprostowania, uaktualnienia i uzupełnienia danych,

·           prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

·           prawo do usunięcia danych

·           prawo do przenoszenia danych,

·           prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

·           prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych ( jeśli była wcześniej udzielona),

·           prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: rodo@rscautoid.pl


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Polityka plików cookies

 

Co to jest plik "Cookie"?

"Cookies" (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu serwis internetowy RSC Auto ID Distribution korzysta z plików cookies?

Pliki cookies używane na stronie internetowej RSC Auto ID Distribution umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także mierzenie interakcji użytkowników na stronie internetowej. Stosujemy ciasteczka w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na witrynie. Nie wykorzystujemy ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail czy telefonu.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronie internetowej RSC Auto ID Distribution:

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics - więcej informacji o plikach cookies używanych przez narzędzie Google Analytics można znaleźć w opublikowanym przez Google dokumencie: Google Analytics – omówienie,
 • wyświetlanie dopasowanej do ilości odwiedzin witryny treści na stronie (np. baner powitalny),
 • zapamiętanie preferencji językowych.

 

Jakich plików cookies używamy?

Na stronie RSC Auto ID Distribution mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem ciasteczek są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Użytkownik jednakże może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie wybranych lub wszystkich ciasteczek. Osiągnięcie tego celu możliwe jest za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele ciasteczek pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Uwaga: dla systemu logowania w serwisie konieczne jest akceptowanie plików cookies pochodzących z tego systemu. Pliki cookies stosowane w systemie logowania wykorzystywane są w celu ustanowienia i utrzymania sesji użytkownika w tym systemie. Brak akceptacji korzystania z plików cookies w systemie logowania uniemożliwia zalogowanie się i korzystanie z systemu.

Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?

W zależności od używanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej kroki niezbędne do wyłączenia plików cookies mogą się różnić. W razie wątpliwości proszę odnaleźć i podążać za wskazówkami producenta oprogramowania dotyczące konkretnie używanej wersji.

Poniżej lista odnośników do instrukcji wyłączenia plików cookies najpopularniejszych przeglądarek internetowych: